PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen
„GDPR“).

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je společnost Elektroma, s.r.o. (dále jen „správce“), která Vás
  tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
  Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme
  následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel,
  stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná. Osobní data našich
  klientů a zaměstnanců sbíráme pouze v nutném rozsahu a nepředáváme je třetím osobám, s výjimkou
  těch, které se přímo podílí na procesech uvnitř společnosti za účelem jejich nutného zpracování.
  Spolupracující osoby (zaměstnanci, subdodavatelé) jsou nuceni přihlásit se k zásadám zpracování
  osobních dat správce a podstupují pravidelná školení.
  Společnost jako správce dat vytvořila funkci Pověřence pro ochranu osobních dat (DPO), který dohlíží na
  řádnou ochranu osobních dat jejich majitelů, tedy zákazníků společnosti. Kontakt na DPO je zveřejněný
  dálkově dostupným způsobem na webových stránkách správce (společnosti).
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v
  souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu,
  nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění
  zákonných povinností správce.
 3. Zdroje osobních údajů
  ▪ přímo od subjektů údajů (registrace, webové kontaktní formuláře a chat, e-maily, telefon, webové
  stránky, vizitky aj.)
  ▪ veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík,
  katastr nemovitostí apod.)
  ▪ automatizovaný záznam elektronické komunikace na základě zákona 127/2005 Sb. a vyhlášky
  357/2012 Sb.
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  ▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů
  (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a
  údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo
  telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
  ▪ IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a
  uchovávané z důvodu zákonné povinnosti
  ▪ IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby
  ▪ popisné údaje (např. bankovní spojení)
  ▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
  ▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze
  strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení
  aj.)